Privacyverklaring Bouw in Balans

 

Inleiding

Bouw in Balans hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met mensen en hun persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij de privacy waarborgen en hoe wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is afgeleid van ons privacyreglement.

In de verklaring informeren wij u over de wijze waarop persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgegaan.

Als Verwerkingsverantwoordelijke  (Bouw in Balans is voor vrijwel alle verwerkingen Verantwoordelijke; een aantal verwerkingen door zusterorganisatie Talent in Balans worden uitgevoerd in een Verwerkersrol) beschikt Bouw in Balans over een gegevensverwerkingsadministratie. Deze privacyverklaring is een samenvatting van de belangrijkste aspecten. In het privacyreglement zijn deze aspecten verder uitgewerkt. Zowel het privacyreglement als de privacyverklaring wordt regelmatig geactualiseerd. Zowel medewerkers als freelancers en onderaannemers van Bouw in balans zijn gehouden aan het privacyreglement en deze privacyverklaring.

Toepassingsgebied

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Bouw in Balans persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) kandidaten en deelnemers, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële e-mails en personen die voor informatie of andere redenen contact opnemen met Bouw in Balans.

Type gegevens en wijze van omgaan met gegevens

Bouw in Balans verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt. Het gaat hierbij afhankelijk van het doel om NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, functie, naam en adres werkgever, vooropleiding en eventueel rapporten van eerder uitgevoerde testen als u daarvoor toestemming heeft gegeven en deze nog betrouwbaar en relevant zijn.

Bouw in Balans informeert u over hoe en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Bouw in Balans informeert kandidaten en deelnemers, potentiële klanten en geïnteresseerden over hun rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Bouw in Balans worden verwerkt; Persoonsgegevens worden niet meer en niet  langer verwerkt dan noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking is gebaseerd op één van de in de AVG genoemde grondslagen;

Bouw in Balans treft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;

Doeleinden

Bouw in Balans gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst tot het leveren van diensten, zoals assessment, coaching, advies of training.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • Administratieve taken samenhangend met de geleverde diensten, zoals opdrachtbevestigingen en facturen.
  • Het informeren van (potentiële) klanten en belangstellenden over diensten en producten en ontwikkelingen.
  • Het uitvoeren en analyseren van tevredenheidsonderzoeken bij deelnemers, kandidaten en klanten.

Rechtsgronden

Bouw in Balans verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  • Wettelijke verplichting

Bewaartermijn en beveiliging

Administratieve en financiële gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn. NAW-gegevens en e-mailadressen bewaren wij voor commerciële doeleinden, zolang u dat toestaat en alleen na uw schriftelijke toestemming.

Persoonsgegevens samenhangend met de uitvoering van opdrachten bewaren wij afhankelijk van type opdracht 6 maanden tot 2 jaar na het beëindigen van een opdracht. Kandidaten en opdrachtgevers worden hierover geïnformeerd.

Beveiliging van gegevens

Bouw in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Opslag van gegevens vindt plaats in een beveiligde omgeving. De website van Bouw in Balans maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Website

Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt. Verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde ook weer kunt intrekken. Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. U kunt cookies voor alle sites uitzetten via uw browser. Op de website van Bouw in Balans wordt u vooraf akkoord gevraagd voor gebruik van Cookies.

Verwerking van uw gegevens op de Bouw in Balans website

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om zo gericht mogelijk met u te communiceren. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van Bouw in Balans aan u te verzenden, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u op elk moment weer intrekken.

Verwerkers

Bouw in Balans kan voor een aantal diensten, dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Bouw in Balans sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Bouw in Balans  maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van testleveranciers, een financiële dienstverlener, een web- en hostingpartij en een ICT-leverancier.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van persoonsgegevens heeft u het recht op een opgave van de persoonsgegevens die wij van u beheren en verwerken. Tevens heeft u het recht om correctie aan te vragen, het recht om alle persoonsgegevens te laten verwijderen of over te laten dragen. U kunt daarvoor een verzoek bij ons indienen, waarop wij binnen 2 weken zullen reageren.

Contactgegevens

Bouw in Balans is gevestigd aan de Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft. Telefonisch kunt u ons bereiken op 015-7200901. Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Bouw in Balans uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ons kantoor in Delft. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van u. Dat kan bijvoorbeeld via het contactformulier op de website.

 

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht.

Indien u een vraag, verzoek of klacht hebt, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via onderstaand adres:

Bouw in Balans BV
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft.
Telefoon: 015-7200901
Email: info@bouwinbalans.nl

U ontvangt uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk antwoord.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang. Wij adviseren u echter eerst met ons contact op te nemen, zodat klachten direct behandeld en opgelost kunnen worden. Mocht u desondanks vinden dat uw klacht onvoldoende is behandeld en opgelost, dat staat de weg naar de AP altijd open.

 

Wijzigingen

Bouw in Balans behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.